24 اکتبر 2020
اکتبر 24, 2020

تعبیر خواب قرآن

0 Comment

تاکنون خواب قرآن را دیده اید؟ در این مقاله از سایت قصد داریم تعبیر خواب قرآن از زبان معبرهای معتبر را با هم بخوانیم. در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب قرآن

دیدن قرآن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب قرآن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.
اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر در خواب نیمه اي از قرآن بخواند، دلیل که نیمه اي از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.
تعبیر خواب به روایت مغربی
اگر کسی در خواب بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند میخواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می‌خواند ودر بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

اگر ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.
قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری. سوم: مراد دل و کام یافتن. چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را.
اگر ببیند قرآنی پاره شده را می بیند مال خود را خرج می‌کند.
اگر ببیند با دوست و یا به پیشنهاد رفیقان خودش چنین کاری را کرد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.
اگر ببیند ورق های قرآن را تا میکند و یا خط خطی میکند مال دیگران را به زور می‌گیرد.
اگر ببیند قرآن را به سخره میگیرد و میخندد بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.
اگر دیدی در ازای گرفتن مبلغی حاضر شدی تا قرآن را پاره کنی در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.
همچنین در زمینه تعبیر خواب قرآن پاره یا دیدن پاره بودن آن جمعی از معبران به این نتیجه رسیده اند که همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می‌آزارد و دیدگان را تاریک و احیاناً اشک‌آلود و کام را تلخ می‌کند.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد